บริการ ยืมเงินทรู ยืมค่าโทร เน็ต วัน และ wifi ฉุกเฉินจากทรูมูฟ

บริการยืมค่าโทร เน็ต วัน wifi ฉุกเฉินจากทรูมูฟ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริกำร “ให้ใช้ทันใจ”

1. เงื่อนไขการใช้บริการ: บริการ “ให้ใช้ทันใจ” นี้เป็นบริการสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอชของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาและ เปิดใช้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือมียอดการเติมเงินหรือใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการไปจนถึงวันที่สมัครใช้บริการ “ให้ใช้ทันใจ” นี้บริการนี้มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ โดยบริษัทจะแจ้งผ่าน ทางช่องทางต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ “ให้ใช้ทันใจ” นี้ได้เมื่อมียอดเงินที่เติมเข้ามาในระบบคงเหลือต่ำกว่า5 บาท และสมัครใจ เลือกใช้บริการดังนี้
2.1. บริการให้โทร ให้เน็ตและWiFi: เลขหมายผู้ใช้บริการต้องมีสถานะปกติโดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่สมัครใช้บริการ
2.2. บริการให้วัน: สามารถสมัครใช้บริการได้ทั้งเลขหมายที่มีสถานะปกติและอยู่ในสถานะไม่สามารถใช้งานได้ปกติ โดย
2.2.1 กรณีเลขหมายของผู้ใช้บริการมีสถานะปกติ ต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือน้อยกว่า 5 วัน ณ วันที่สมัครใช้บริการ
2.2.2 กรณีเลขหมายของผู้ใช้บริการอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้บริการได้แล้ว (ไม่มีวันใช้งานคงเหลือ) ณ วันที่สมัครใช้ บริการ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการให้วันก็สามารถทำได้โดยเมื่อได้รับวันใช้งานเพิ่มจากบริการให้วันแล้ว เลขหมายจะมีสถานะปกติและสามารถใช้งานได้อีกครั้ง

3. วิธีการสมัครใช้บริการ: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ โดยผ่านระบบ USSD ตามวิธีการที่ปรากฏในตารางด้านล่าง และจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิใช้งาน

ยืมเงิน ค่าโทร วัน wifi เน็ตจากทรูมูฟ 2560

4. อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ: “ให้ใช้ทันใจ” นี้เป็นบริการแบบเหมาจ่ายต่อครั้ง โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ บริการดังนี้

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการให้ใช้ทันใจ

5. เงื่อนไขการใช้บริการ WiFi by TrueMove H
5.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username และสามารถขอรับ password เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่บริษัทกำหนดให้
5.2 หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่บริษัทกำหนดให้

6. การเชื่อมต่อ WiFi by TrueMove H การเชื่อมต่อโดยใช้ username และ password ผ่านหน้าจอสำหรับ Login บนหน้าต่างอินเทอร์เน็ต (Internet Browser) สามารถใช้ได้กับเครือข่ายสัญญาณ WiFi (SSID) “ [email protected] ” หรือ“ @TRUEWIFI ”

7. ระยะเวลาการใช้บริการ:
กรณีใช้บริการให้โทร ให้เน็ต และ WiFi: สิทธิการใช้บริการจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 23.59 นาฬิกาของวันที่สมัครใช้บริการ
กรณีใช้บริการให้วัน : สิทธิการใช้บริการจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 23.59 นาฬิกาของวันที่ 30 นับแต่วันที่สมัครใช้บริการ

8. เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินเข้ามาในระบบภายหลังจากใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบว่าระบบจะตัดเงินเป็น ค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้บริการจากยอดเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบตามจำนวนมูลค่าจากใช้บริการที่ใช้ไป จากเลขหมายของผู้ใช้บริการจากนั้นระบบจะส่งข้อความ SMS ยืนยันการตัดเงิน และจำนวนยอดคงเหลือภายใน 24 ชั่วโมงนับ จากเวลาที่ตัดเงิน

9. ผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการ ได้ครั้งละ1 บริการเท่านั้น หากต้องการใช้บริการ “ให้ใช้ทันใจ” ครั้งถัดไป จะสามารถใช้ได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมที่ใช้บริการไปในครั้งก่อนหน้าครบถ้วนแล้วเท่านั้น

10. สิทธิใดๆ ที่ได้รับจากบริการ “ให้ใช้ทันใจ” นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ด้วย

11. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการ นำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี ้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการ ดำเนินการของบริษัท

12. เว้นแต่จะได้ระบุไว้แจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตาม ความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

13. บริการนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ ทรูมูฟ เอช แคร์โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com

 

 

Pin It on Pinterest

Share This